جواهر با تک تخمه یاقوت زرد و برلیانهای گرد تمام تراش درجه یک

نوع سنگ: درجه یک 99.99 درصد پاک

نام سنگ: برلیان

وزن: 0.59

تعداد: 12

 

نوع سنگ: درجه یک 99.99 درصد پاک

نام سنگ: برلیان

وزن: 0.57

تعداد: 44

 

نام سنگ: یاقوت زرد

وزن: 0.59

تعداد: 1

 

Contact us
021-22221133
Tehran, Mirdamad blvd, corner of Azita st. No. 65
siavash@mozaffarianjewellery.com
Bridal
Bracelet Watches
all rights are reserved by mozaffarian © 2022