چه نکاتی ارزش سنگ های جواهر رنگی را مشخص می کند

اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در pinterest اندازه، كميابى و دوام عموما فاكتورهاى اصلى هستند كه تايين كننده ارزش سنگ جواهر مي باشند.همچنين فاكتورهاى مهم ديگرى از جمله زيبايى، جنبه معنوى، افسانه و روايات قومى هم نقش مهمى دارند. يك سنگ ممكن است از نظر اندازه بزرگ و نادر باشد […]